ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 16-06-2023

Αρ. Πρωτ.: 10326

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος

2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος

3. Γιαννάκος Νικόλαος

4. Μιχαιρίνα Δήμητρα

5. Ντούνης Σταμάτιος

6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης

7. Κερασιώτης Διονύσιος

8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αδάμ Ελένη

2. Γκίκας Γεώργιος

3. Κιούσης Θωμάς

4. Πολίτης Παναγιώτης

5. Κωνσταντάρας Κων/νος

6. Τσόγκας Φώτιος

7. Λουκά Νεφέλη

8. Αθανασίου Στέλλα

9. Κιούσης Κωνσταντίνος

10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

11. Λέκκας Δημήτριος

12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

13. Θηβαίου Δανάη

14. Γκίκας Ισίδωρος

15. Τσεβάς Κων/νος

16. Κουντούρη Αφροδίτη

17. Κιούση Αθηνά

18. Βράχας Ανδρέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 19η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και την με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022 εγκύκλιο του

2 / 3

Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 20-06-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης για υποβολή τροποποιημένης πρότασης στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ11.

2. Τροποποίηση της απόφασης Ο.Ε. 68/2021.

3. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, τoυ τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξη των όρων διακήρυξης τoυ έργου με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή οδοστρωμάτων 2023».

4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Συντήρηση – επισκευή οδοστρωμάτων 2023».

5. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής που αφορά στην Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στις οδούς Πουρνάρας, Αγίας Μαρίνας, Πέτρου Στεργιώτη, Μικράς Ασίας, Βαλτετσίου στο Κορωπί.

6. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής που αφορά στην Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στις οδούς Ψαρών, Νικ. Κουλοχέρη, Αγγέλου Σικελιανού, Κων. Ι. Λάμπρου και λοιπών οδών πλησίον Σταδίου Αντ. Πρίφτης και Ζωοδόχου Πηγής στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Κορωπί.

7. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής που αφορά στην μετατόπιση στύλου Χ.Τ. στην οδό Πάρου στο Δήμο Κρωπίας.

8. Περί εξειδίκευσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για προσωρινές παροχές στην Αγία Μαρίνα και στον Άγιο Φανούριο Κορωπίου.

9. Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της σύνταξης και υποβολής γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αρ. πρωτ.: 6987/2.5.2023 αίτημα της Ευστρατίας Πάπογλου του Δημητρίου και σε εκτέλεση του με αρ. πρωτ.: 8642/23.5.2023 εγγράφου του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας.

10. Έγκριση σύνδεσης νέων τηλεφωνικών παροχών με internet και αλλαγή παρόχου κινητών τηλεφώνων του Δήμου.

11. Λήψη απόφασης για την μεταφορά της ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ στο Κορωπί από την 16η Ιουνίου την 30η Ιουνίου 2023.

 

 

 

3 / 3

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ.Υ.

5. Τ.Υ.

6. Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ