Κορωπί,   4-02-2020

Αρ. Πρωτ.:1999

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 2η/2020   Έκτακτη   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Κρωπίας, β) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»,

καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού  Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα 4   Φεβρουαρίου 2020.

Ημερήσια Διάταξη

1.Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση  υπομνήματος

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,  ενόψει εκδίκασης  της Παρέμβασης του

Δήμου Κρωπίας  υπέρ του κύρους του Π.Δ. 8/22.7.2016 (ΦΕΚ 152/2016 Τεύχος

Α.Α.Π.).

Το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα άμεσης λήψης απόφασης προκειμένου να κατατεθεί εγκαίρως το σχετικό υπόμνημα, λόγω εκδίκασης της υπόθεσης την 12η /2/2020.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                                       Δήμητρα  Μιχαιρίνα