ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 13-01-2023

Αρ. Πρωτ.: 832

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  2η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022   εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 17-01-2023  ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στην με Α. Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 2109/30-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΧ9646ΜΤΛΡ-ΛΝ3, κωδικός πρόσκλησης: 6ii.30.17-19 α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6595) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και υποβολής της Πράξης με τίτλο: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Κρωπίας».
 2. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων», με αρ. μελέτης ΤΥ/65/2018.
 3. Έγκριση πρακτικού με αριθμό Νο1 της επιτροπής διερεύνησης τιμών, για τη Δράση 11 «Έξυπνος Οδηγός Δήμου Κρωπίας με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών», για τη Δράση 34 «Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις  (Network Firewall, Endpoint security, κ.λπ.) και παροχή συστήματος τηλεργασίας στο δήμο Κρωπίας», για τη Δράση 12 «Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων δήμου Κρωπίας».
 4. Έγκριση πρακτικού με αριθμό Νο1 της επιτροπής διερεύνησης τιμών, για το Υποέργο 3 «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κρωπίας».
 5. Έγκριση πρακτικού με αριθμό Νο1 της επιτροπής διερεύνησης τιμών, για τη Δράση 21 με τίτλο: «Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου Κρωπίας», για τη Δράση 22 με τίτλο: «Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας υδάτων (πόσιμου, θαλασσών και σε βιομηχανικές εφαρμογές) του δήμου Κρωπίας» και τη Δράση 29 με τίτλο: «Ανάπτυξη Ψηφιακού Διδύμου (digital twin) δήμου Κρωπίας».
 6. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, τoυ τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξη των όρων διακήρυξης τoυ έργου με τίτλο: «Βελτίωση και αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας με παρεμβάσεις και έμφαση στα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Κρωπίας».
 7. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, τoυ τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξη των όρων διακήρυξης τoυ έργου με τίτλο: «Eπισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2022».
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2022».
 9. Έγκριση ή μη των Νο2 και Νο3 Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς-Κήρυξη προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-Τοποθέτηση Νέων, Συντήρηση Κατεστραμμένων Οργάνων και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αθλητικών Χώρων 2022».
 10. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου «Προμήθεια καφέδων γλυκισμάτων, αναψυκτικών κλπ 2018».
 11. Έγκριση προγραμματισμού  και υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Κρωπίας.
 12. Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο της σύνταξης πράξης δήλωσης θέσεων γκαράζ του σχολικού συγκροτήματος 3ου – 13θεσιου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου.      

 

 

                                                                  

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

           

 

      Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ