ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 21-05-2021

Αρ. Πρωτ.: 8027

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  20η/2021  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 25-05-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση των τροποποιημένων  μελετών : α) της υπ’ αρ. TY/71/2020 μελέτης της Τ.Υ.  για  την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05  του Προγράμματος του ΥΠΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»  της Πράξης : «Αγροτική Οδοποιία του Δήμου Κρωπίας Φάση Α» β) της υπ’ αρ. TY/75/2020 μελέτης της Τ.Υ.  για  την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01  του Προγράμματος του ΥΠΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο : «Υποδομές  Ύδρευσης»   της  πράξης  «Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης 2020- Φάση Α».
 2. (α) Έγκριση υποβολής τροποποιημένων   προτάσεων  χρηματοδότησης  στο  πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  των  πράξεων με  τίτλο  1ον ) «Αγροτική Οδοποιία του Δήμου Κρωπίας Φάση Α » σύμφωνα  με  την  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΤΟ5με  τίτλο  «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του  Υπουργείου  Εσωτερικών   και 2ον) «Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης 2020  ΦΑΣΗ Α», σύμφωνα  με  την  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΤ01με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης» του  Υπουργείου  Εσωτερικών, (β)την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση,(δ) την κάλυψη τυχόν αναγκαίου επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους σε περίπτωση που η συμβατική δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το ποσό χρηματοδότησης και (ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.
 3. Έγκριση της τεχνικής μελέτης της Τ.Υ.  με τίτλο «Διαμόρφωση του κτιρίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας, σε μόνιμη έκθεση «Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορωπίου – 1821» με σκοπό   την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14  του Προγράμματος του ΥΠΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 4. Έγκριση για (α)  την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 του Προγράμματος του ΥΠΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021»  της Πράξης: τίτλο «Διαμόρφωση του κτιρίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας, σε μόνιμη έκθεση «Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορωπίου – 1821» (β) την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, (δ) την κάλυψη τυχόν αναγκαίου επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους σε περίπτωση που η συμβατική δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το ποσό χρηματοδότησης, και (ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.
 5. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. για το: έργο : “Μικρά τεχνικά έργα 2020” (ΤΥ/60/2020).
 6. Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με την έγκριση του 1ου ΣΠ της μελέτης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Μελέτες Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Επέκτασης Β΄ Κοιμητηρίου Δήμου  Κρωπίας» (ΤΥ/26/2019).

 

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                               

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ