Κορωπί, 23-06-2023

Αρ. Πρωτ.: 10798

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 20η/2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με αριθμό 488Α.Π.:35496/25-4-2023

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:6ZOΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Βασ. Κων/νου 47), την 27η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 όπου θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 20η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης που αφορά στην καταγελλία ιδιοκτητών οικοπέδων στην θέση Προφάρτα-Βιγκλίζα Δήμου Κρωπίας.

2. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: ” Τσιμεντοστρώσεις οδών 2021″ με αρ. μελέτης ΤΥ/89/2021.

3. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο : «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019» (Αρ. Μελ. ΤΥ/10/2019).

4. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Αγίας Μαρίνας.

5. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης γηπέδου-Πράσινη Γωνιά Ανακύκλωσης» (Ι)

6. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης γηπέδου-Πράσινη Γωνιά Ανακύκλωσης» (ΙΙ)

7. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Δημοτικού Ιατρείου Αγίας Μαρίνας.

8. Περί παράτασης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την

στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κορωπίου.

9. Έγκριση ή μη Πρακτικού-Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Δημιουργία Πράσινων Σημείων Συλλογής (Γωνιές Ανακύκλωσης) Υποέργο 2 για την παράταση αυτής κατά τρείς (03) μήνες.

10. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου κλπ» α) για το ΤΜΗΜΑ 9 ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ» και β) για το ΤΜΗΜΑ 3 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ-ΘΕΡΜΙΚΑ περί ολοκλήρωσης περιόδου εγγύησης καλής

Λειτουργίας.

11. Περί κατανομής επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων και σωματείων έτους 2023.

12. Περί διαγραφής οφειλών της εταιρίας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

13. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης & διαγραφής ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών.

14. Διαγραφή οφειλών από κλήσεις κοκ.

15. Τροποποίηση της ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Κρωπίας αρ.102/2023

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ – Τροποποίηση της Πράξης

‘Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Κρωπίας: Κοινωνικό

Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003414».

16. Τροποποίηση της Απόφασης ΔΣ 103/2023 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών

Δήμου Κρωπίας: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας.»

17. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση για άλλους δώδεκα (12) μήνες, του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ οι οποίοι απασχολούνται στο Δήμο Κρωπίας, βάσει της υπ αρ. 167/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΄ΣΦΗΤΤΟΣ’ του Δήμου Κρωπίας (4η).

19. Έγκριση της εκδήλωσης βράβευσης επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

Ντούνης Γεράσιμος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

· ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

13. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

14. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

16. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

17. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Κοινοποίηση

1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.

3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ

4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ

5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.