ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 24-05-2018

Αρ. Πρωτοκόλλου: 7896

 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Πολίτης Παναγιώτης
 2. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα
 3. Λειβαδίτου Αγγελική
 4. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
 5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
 6. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Κερασιώτης Διονύσιος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική
 2. Πιέτρης Δημήτριος
 3. Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη
 4. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 5. Πρόφης Θωμάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 21η/2018 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47), στις 29-05-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια ασφαλτικών 2018” του Δήμου Κρωπίας.

2. Έγκριση ή μη των πρακτικών Νο1, Νο2 και Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια υπόγειων κάδων αποθήκευσης  απορριμμάτων” και ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου.

3. Αποδοχή ποσού 130.000,00€ από Υπ. Εσωτ.και 6.200,00€ από Εθνική τράπεζα της Ελλάδος και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 (6η).

4. Έγκριση διάθεση  πιστώσεων  σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων  έτους 2018  και ανακλήσεις πιστώσεων.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πιστώσεων Υπερωριών Εργαζομένων μηνός Απριλίου   έτους 2018.

6. Ορισμός Δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για άσκηση εφέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ΄αριθμ. 6316/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπόθεση Ελληνικό Δημόσιο.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση: 

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. Δ.Υ.
 4. Τ.Υ.
 5. Ο.Υ.
 1. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ