ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 13-05-2022

Αρ. Πρωτ.: 7379

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  21η/2022  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 17-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση για (α) την Υποβολή Πρότασης για Χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ της πράξης με τίτλο: «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Κρωπίας», (β) την αποδοχή των όρων του προγράμματος, (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, (δ) την κάλυψη τυχόν επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους σε περίπτωση που η δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, και (ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.
 2. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή “ΚΑΡΕΛΛΑΣ”», με αρ. μελέτης ΤΥ/79/2018.
 3. Έγκριση του Νο1 και Νο2 Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς-Κήρυξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης, σχαρών ομβρίων κ.λπ.».
 4. Αποδοχή ποσού 112.380,35€ που αφορά Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022.
 5. Αποδοχή ποσού 19.237,00€ για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες.
 6. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου έτους 2022.
 7. Έγκριση δαπάνης για ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της τοπικής εορτής της Αναλήψεως.

 

 

 

 

                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ