ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 03-06-2021

Αρ. Πρωτ.: 8869

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  22η/2021  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 07-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Νο1 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και λήψη απόφασης είτε για αιτιολόγηση Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (Α.Χ.Π.), είτε για ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Προσθήκη κατ’ επέκταση Κτιρίου Ι και Ανέγερση Νέου Κτιρίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο -Νηπιαγωγείο Δ. Κρωπίας».
 2. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Αποκομιδή ακαθάρτων Δημοτικών κτιρίων 2020».
 3. Αποδοχή ποσού 126.850,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ επιχορήγηση Δήμων» και τροποποίηση προϋπολογισμού (5η).
 4. Αποδοχή ποσού 62.210,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2021 (Β΄ Κατανομή 2021), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.
 5. Κατανομή υπόλοιπου εισπραχθέντα Δημοτικού Φόρου 2020 ποσού 36.239,34€.
 6. Οικονομικός Απολογισμός Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κρωπίας για τα έτη 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020.
 7. Αίτημα εξωδικαστικού προσδιορισμού αποζημίωσης προσκυρωτέας δημοτικής εκτάσεως.
 8. Πρόταση δικαστικού συμβιβασμού κατόπιν άσκησης αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά του Δήμου Κρωπίας.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης.

 

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                               

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ