ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 20-05-2022

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  22η/2022  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 24-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και την έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων» (ΤΥ/21/2021).
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων του σταθμού μεταφόρτωσης 2020».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων».
 4. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, για τις Εργασίες Περισυλλογή, Καταγραφή, Εμβολιασμός και Στείρωση αδέσποτων ζώων».
 5. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων».
 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021.
 7. Κατανομή Συμπληρωματικών ΚΑΠ μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2022.
 8. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022  (4η).
 9. Λήψη απόφασης που αφορά στην αποδέσμευση του ΑΦΜ της εταιρείας OPTIMUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡ.
 10. Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης, σε ότι αφορά την υπ’ αρ. 7372/13.5.2022 αίτηση του εμμίσθου Δικηγόρου του Δήμου.
 11. Εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο πολίτη.

12.  Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής  των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ