ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 17-07-2020

Αρ. Πρωτ.: 9667

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος

2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος

3. Γκιόκα Αμαλία

4. Γιαννάκος Νικόλαος

5. Πολίτης Παναγιώτης

6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης

7. Κερασιώτης Διονύσιος

8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ντούνης Σταμάτιος

2. Λέκκας Δημήτριος

3. Κιούσης Κωνσταντίνος

4. Κωνσταντάρας Κων/νος

5. Κουντούρη Αφροδίτη

6. Θηβαίου Δανάη

7. Κιούση Αθηνά

8. Τσεβάς Κων/νος

9. Γκίκας Ισίδωρος

10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 23η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 21-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο” Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018 και προμήθεια και εγκατάσταση εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων πλατειών: TMHMA 1″.

2. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης κοιμητηρίων».

3. Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη

(προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση –

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης νοτίου τομέα Δήμου Κρωπίας (τρεις ζώνες)»

με αρ. μελέτης ΤΥ/19/2016.

4. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Υποστηρικτικές μελέτες ειδικού χωρικού σχεδίου επέκτασης Β΄ Κοιμητηρίου Δήμου Κρωπίας.

5. Ενεργοποίηση οπτικής ίνας στο Δημοτικό Κατάστημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ.Υ.

5. Τ.Υ.

6. Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ