ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κορωπί, 05-07-2024

Αρ. Πρωτ.: 13551

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Πιτσάκη Μαρία
 2. Κιούσης Θωμάς
 3. Ντούνης Σταμάτιος
 4. Ντούνης Ανδρέας
 5. Παπαμιχάλης Κωνσταντίνος
 6. Δήμας Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γκιόκα Αμαλία
 2. Αδάμ Ελένη
 3. Κόλλιας Σπυρίδων
 4. Ροϊνά Χριστίνα
 5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 6. Κορωνιάς Αντώνιος
 7. Γιαρκιά Ευαγγελία
 8. Μίχας Νικόλαος
 9. Κερασιώτης Διονύσιος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος
 11. Κιούση Αθηνά
 12. Κουντούρη Αφροδίτη

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  23η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την  προσθήκη  του  άρθρου  74Α  στο Ν. 3852/2010  και  το άρθρο  9  του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 10-07-2024  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  09:30,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής λόγω παραίτησης.
 2. Τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Κρωπίας».
 3. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξη των όρων διακήρυξης της εργασίας με τίτλο: «Εργασία υποστήριξης μηχανημάτων ήχου για εκδηλώσεις του Δήμου Κρωπίας».
 4. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη αναδόχου του διαγωνισμού για την «Πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 με τους Ελένη Βιτάλη – Φωτεινή Βελεσιώτου -ΤΖΟΥΜ».
 5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη αναδόχου του διαγωνισμού για την «Πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 με τον Θοδωρή Κοτονιά».
 6. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 1013/2024 διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου ακινήτου και πληρωμής μισθωμάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
 7. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 1014/2024 διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου ακινήτου και πληρωμής μισθωμάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
 8. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 1437/2024 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 9. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 8373/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτικής Διαδικασίας).
 10. Ορισμός του εμμίσθου δικηγόρου του Δήμου Κρωπίας για τη δικαστική εκπροσώπηση και τη σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό δημοτικού υπαλλήλου ενώπιον του αρμόδιου ανακριτικού υπαλλήλου του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.
 11. Ορισμός του εμμίσθου δικηγόρου του Δήμου Κρωπίας για τη δικαστική εκπροσώπηση και τη σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό δημοτικής υπαλλήλου ενώπιον του αρμόδιου ανακριτικού υπαλλήλου του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.
 12. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου έτους 2024.
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για την Β΄ περίοδο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2024 και έως 07/09/2024.

 

 

                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     

 

                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ        

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 5. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
 6. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ