ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 24-07-2020

Αρ. Πρωτ.:9985

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην24η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  28-07-2020ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30,κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί έγκρισης του επανασυνταγμένου 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Συμπληρωματικών Έργων Ομβρίων του Δήμου Κρωπίας», με βάση την απόφαση Δ.Ε.Α. 1404/2016 και εξέτασης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11159/04.07.2020 (Α.Μ./41391/04.07.2020) αντίρρησης της αναδόχου ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.
 2. Περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. για το έργο: “Κατασκευή Υποδομών Συστήματος Φωτισμού στο Γήπεδο του Σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρη”, με αρ. μελέτης ΤΥ/38/2018.
 3. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου» TMHMA 9.
 4. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ήΟικονομικούαντικειμένου του τμήματος 4 της Προμήθειας λαμπτήρων και

ηλεκτρολογικού υλικού κλπ. 2018.

 1. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο«Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογής διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμαυψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & σχολεία».
 2. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 (10η).
 3. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου έτους 2020.
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας  Έτους 2020 (7η).
 5. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και σύνταξη – κατάθεση υπομνήματος ενώπιοντου Τριμελούς Συμβουλίου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την εκδίκαση της Προσφυγής της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά Δήμου Κρωπίας κλπ.
 6. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο άσκησης Αγωγής και ΑσφαλιστικώνΜέτρωνκατά των εταιρειών HELLASPOWER – ENERGA κλπ.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ