ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 03-06-2022

Αρ. Πρωτ.: 8789

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  24η/2022  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 07-06-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης, κατά παρέκκλιση, της απευθείας ανάθεσης μέρους του προϋπολογισμού του τμήματος 2 «Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών», της  ανωτέρω σχετικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υπό τον τίτλο: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου».
 2. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2022».
 3. Έγκριση του Νο3 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη των τμημάτων 1 και 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης, σχαρών ομβρίων κ.λπ.»
 4. Έγκριση ή μη της με αρ. πρωτ.: 7372/13.5.2022 αίτησης του εμμίσθου δικηγόρου του Δήμου Κρωπίας, Κωνσταντίνου Φανού, σχετικά με τον προτεινόμενο από τον ίδιο εξωδικαστικό συμβιβασμό και την καταβολή προσαύξησης επί της μηνιαίας πάγιας αντιμισθίας του σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 3274/2004.
 5. Λήψη απόφασης που αφορά στην αποδέσμευση του ΑΦΜ της εταιρείας AUTOHELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

 

                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ