ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 02-07-2021

Αρ. Πρωτ.: 10661

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  25η/2021  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 06-07-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης 2014», (Αρ. Μελ. ΤΥ/13/2016).
 2. Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Διαμορφώσεις ολοκληρωμένου ενιαίου δικτύου κοινοχρήστων χώρων βιώσιμης αστικής ανάπλασης & πρασίνου για την απόδοση στο κοινό ελευθέρου δημοσίου χώρου σημαντικού μεγέθους και αυξημένης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου με τη βελτίωση ελκυστικότητας, προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των πλατειών Υφαντή και Οικονόμου”, με αρ. μελέτης ΤΥ/37/2020.
 3. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Εργασία Υποστήριξης Μηχανημάτων Ήχου  για  Εκδηλώσεις  του  Δήμου 2020».
 4. Αποδοχή ή μη της αίτησης παράτασης της ολοκλήρωσης της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης».
 5. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 (6η).
 6. Αποδοχή ποσού, που αφορά συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021.
 7. Αποδοχή ποσού, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες.
 8. Εξειδίκευση πιστώσεων προμήθειας εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.
 10. Τροποποίηση τελών για την ενοικίαση θέσεων της εμποροπανήγυρις «Αγ. Μαρίνας» για το έτος 2021.

11.  Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής  των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης. (Ι)

12.  Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής  των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης. (ΙΙ)

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                               

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ