ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 09-07-2021

Αρ. Πρωτ.: 11182

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  26η/2021  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 13-07-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για το: έργο : “Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΠΕ1 Αγίας Μαρίνας  (Περιοχή εντός Σχεδίου Πόλης) Δήμου Κρωπίας”.
 2. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: “Ολοκληρωμένη Αστική Βιοκλιματική Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων & Πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο Πόλεως Κορωπίου – Αύξηση ελκυστικότητας  – λειτουργικότητας  πλατειών  «Δημητρίου Λάμπρου» και «9ης Οκτωβρίου 1944»”, με αρ. μελέτης ΤΥ/09/2019.
 3. Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με την έγκριση του 1ου ΣΠ της μελέτης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Μελέτες Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Επέκτασης  Β΄ Κοιμητηρίου Δήμου Κρωπίας» (ΤΥ/26/2019).
 4. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια σύμβαση με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη 2020».
 5. Κατακύρωση ή μη των τμημάτων: 2-Καύσιμα Θέρμανσης ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, 4-Καύσιμα Θέρμανσης ΚΕΔΚ, 5-Καύσιμα Θέρμανσης Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και 6-Καύσιμα Θέρμανσης B’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δ. Κρωπίας και Νομικών προσώπων».
 6. Έγκριση τεχνικής μελέτης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών, ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.λ.π. προϊόντων Πληροφορικής».
 7. Αποδοχή ποσού από το ΥΠ.ΕΣ για «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων».
 8. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2022.
 9. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας  Έτους 2021 (7η).
 10. Έγκρισης σύνδεσης νέας τηλεφωνικής παροχής με internet.
 11. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού που αφορά στην κάλυψη δαπανών χορήγησης νέας προσωρινής παροχής.
 12. Εξειδίκευση πιστώσεων και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών χορήγησης νέων προσωρινών παροχών.
 13. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ