ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 20-09-2019

Αρ. Πρωτ.: 15671

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Ανδρέας  Ντούνης – Αντιδήμαρχος  Πρόεδρος
 2. Θεόδωρος Γρίβας –Αντιδήμαρχος
 3. Ελένη Αδάμ –Αντιδήμαρχος
 4. Γκιόκα Αμαλία
 5. Γιαννάκος Νικόλαος
 6. Πολίτης Παναγιώτης
 7. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 8. Κερασιώτης Διονύσιος
 9. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Γρινιεζάκη Δέσποινα
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Κουντούρη Αφροδίτη
 7. Θηβαίου Δανάη
 8. Κιούση Αθηνά
 9. Τσεβάς Κων/νος
 10. Γκίκας Ισίδωρος
 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 26η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 24-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης για την «Προμήθεια στεγάστρων – στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών».
 3. Έγκριση του Πρακτικού Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
 4. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και σύνταξη των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία στο Πάτημα – Κοκκιναράς Δήμου Κρωπίας».
 5. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.
 6. Αποδοχή ποσού 17.325,00€ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης της 26ης Μαϊου και 2ας Ιουνίου και Τροποποίηση Προϋπολογισμού (7η) έτους 2019.
 7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας.
 8. Υπαγωγή οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορους δημότες.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εις ανάμνηση των θυμάτων την 9η Οκτωβρίου 2019.
 11. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ για την εκδίκαση αίτησης ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Κρωπίας κατά του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
 12. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων (Ι).
 13. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων (ΙΙ).

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ