ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,16-07-2021

Αρ. Πρωτ.:11740

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος–Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην27η/2021ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποίαθα πραγματοποιηθεί, στις 20-07-2021ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30,με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση της με αριθμό ΤΥ/52/12-07-2021 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Κρωπίαςγια την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων» με σκοπό την υποβολή πρότασης χρηματοδότησής από το Πράσινο Ταμείο.
 2. Έγκριση για (α) την Υποβολή Πρότασης για Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της πράξης με τίτλο: «Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Κρωπίας για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων», (β) την αποδοχή των όρων του προγράμματος, (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, (δ) την κάλυψη τυχόν επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους σε περίπτωση που η δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, και(ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.
 3. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης των αιτιολογήσεων των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Προσθήκη κατ’ επέκταση Κτιρίου Ι και Ανέγερση Νέου Κτιρίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο -Νηπιαγωγείο Δ. Κρωπίας», με αρ. μελέτης ΤΥ/11/2019.
 4. Περί έγκρισης της μελέτης με  τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κρωπίας»,  (Αρ. Μελ. ΤΥ/48/2021).
 5. Ακύρωση της Απόφασης υπ’ αριθμ. 155/2021 της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση της Ορθής Επανάληψης Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και λήψη απόφασης είτε για αιτιολόγηση Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (Α.Χ.Π.), είτε για ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Συνδέσεων με το Δίκτυο Ακαθάρτων 2019».
 6. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Κατασκευή μικρών αποστραγγιστικών έργων 2016», (Αρ. Μελ. ΤΥ/56/2016).
 7. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Επούλωση λακκούβων και αποκατάσταση τομών ύδρευσης 2017», (Αρ. Μελ. ΤΥ/22/2017).
 8. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου «Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης».
 9. Παράταση συμβάσεων δύο (2) εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 1/8/2021-31/7/2022  για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) : 5003414 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο μετά την τροποποίηση της ανωτέρω πράξης η διάρκειά του έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2022.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης για “Μικροεπισκευές κτιρίων Δήμος Κρωπίας (κλειδαριές, υαλοπίνακες, πλαίσια παραθύρων κλπ.)”
 11. Εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.
 12. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.
 13. Αποδοχή δωρεάς  χρηματικού  ποσού.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ