ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 24-06-2022

Αρ. Πρωτ.: 10147

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  28η/2022  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 28-06-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Μετατόπιση Αγωγού Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης στο Κορωπί λόγω Κατασκευής των Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων 2021 (Μετατόπιση Δικτύου ΟΚΩ)», με αρ. μελέτης ΤΥ/14/2021.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων».
 3. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την ολοκλήρωση του συστήματος φωτισμού του σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρης».
 4. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων, ονοματοθεσίας και σήμανσης 2022».
 5. Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου Κρωπίας, στο πρόγραμμα απασχόλησης  ανέργων από ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες. (Δημόσια  Πρόσκληση  ΟΑΕΔ Νο 12/2017).
 6. Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου Κρωπίας, στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση  ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. (Δημόσια  Πρόσκληση  ΟΑΕΔ Νο 11/2017).
 7. Έγκριση πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού για  την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και τέσσερις (4) μήνες στην Πυρασφάλεια  – Πυροπροστασία για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2022.

 

 

                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

  

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ