ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 03-09-2020

Αρ. Πρωτ.:11633

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην29η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  07-09-2020ημέρα Δευτέρακαι ώρα 08:30,κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεση καισύνταξης των όρων διακήρυξης της εργασίας με τίτλο: «Ασφάλιση αυτοκινήτων,μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου».
 2. Έγκριση εγγράφων σύμβασης,και σύνταξη όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο: «Στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες δημοτικών κτιρίων, σχολείων».
 3. Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Εργασία Υποστήριξης ΜηχανημάτωνΉχου για  Εκδηλώσεις του Δήμου 2020».
 4. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων στην υπ’ αριθμ. 986/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 5. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 7/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, άλλως άσκηση ή μη νέας ανακοπής προς ακύρωση της υπ’ αρ. 69.637/9.4.2014 έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της συμβολαιογράφου Αθηνών, Αλεξάνδρας Κάκκου – Λαγιανδρέου.
 6. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής.
 7. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ