ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 08-09-2023

Αρ. Πρωτ.: 15145

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  29η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022  εγκύκλιο

του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα

(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 12-09-2023  ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ασκηθείσας αγωγής κατά της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ» και του Β. Σ. του Δ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Μισθώσεων).
 2. Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 318/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας μετά της από 14.7.2023 επιταγής προς πληρωμή της.
 3. Ανάθεση σε εξωτερική δικηγόρο της σύνταξης εισήγησης για τη δικαστική εκπροσώπηση και τη σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του αρμόδιου ανακριτικού υπαλλήλου του Αστυνομικού Τμήματος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
 4. Ανάθεση σε εξωτερική δικηγόρο της σύνταξης εισήγησης για τη δικαστική εκπροσώπηση και τη σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του αρμόδιου ανακριτικού υπαλλήλου του Αστυνομικού Τμήματος Κρωπίας.
 5. Ανάθεση σε εξωτερική δικηγόρο της σύνταξης εισήγησης για τη δικαστική εκπροσώπηση και τη σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του αρμόδιου ανακριτικού υπαλλήλου του Αστυνομικού Τμήματος Κρωπίας.
 6. Ανάθεση σε εξωτερική δικηγόρο της σύνταξης εισήγησης για τη δικαστική εκπροσώπηση και τη σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του αρμόδιου ανακριτικού υπαλλήλου του Αστυνομικού Τμήματος Κρωπίας.
 7. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 2317/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 8. Έγκριση αναβάθμισης τηλεφωνικής γραμμής με internet σε υπάρχουσα γραμμή του Δήμου.
 9. Έγκριση της κίνησης των δημοτικών λεωφορείων εκτός ορίων του Δήμου Κρωπίας.

 

 

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

     

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ