Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 11-10-2019

Αρ. Πρωτ. 17051

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Παναγιώτης Πολίτης –Αντιδήμαρχος
 2. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 3. Γρίβας Θεόδωρος
 4. Κιούσης Θωμάς
 5. Ντούνης Ανδρέας
 6. Αδάμ Ελένη
 7. Θηβαίου Δανάη
 8. Βράχας Ανδρέας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

     1  .Ντούνης Γεράσιμος

 1. Δήμας Αθανάσιος
 2. Κορωνιάς Αντώνιος
 3. Λουκά Νεφέλη
 4. Θεοχάρη -Μπούτση Γεωργία
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσεβάς Κων/νος
 7. Γκίκας Ισίδωρος
 8. Κερασιώτης Διονύσιος

    10.Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

    11.Κουντούρη Αφροδίτη  

    12.Κιούση Αθηνά    

    13.Ρεμπάπης Ευάγγελος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 3η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  15-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Αναπαύσεως μέχρι και τη διασταύρωση με την οδό Συν/χη Δαβάκη, για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων».
 3. Έγκριση τοποθέτησης μόνιμων πλαστικών στύλων.
 4. Έγκριση τοποθέτησης τεχνητού δαπέδου επί κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμιο).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ