ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 14-02-2020

Αρ. Πρωτ. 2670

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

TAKTIKA MEΛH

 1. Παναγιώτης Πολίτης –Αντιδήμαρχος
 2. Νικόλαος Γιαννάκος –Αντιδήμαρχος
 3. Θεόδωρος Γρίβας
 4. Θωμάς Κιούσης
 5. Ανδρέας Ντούνης
 6. Ελένη Αδάμ
 7. Δανάη Θηβαίου
 8. Ανδρέας Βράχας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γεράσιμος  Ντούνης
 2. Αθανάσιος  Δήμας
 3. Αντώνιος  Κορωνιάς
 4. Νεφέλη  Λουκά
 5. Γεωργία Θεοχάρη -Μπούτση
 6. Κων/νος Κωνσταντάρας
 7. Κων/νος  Τσεβάς
 8. Ισίδωρος  Γκίκας
 9. Διονύσιος  Κερασιώτης
 10. Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου
 11. Αφροδίτη Κουντούρη
 12. ΑθηνάΚιούση
 13. Ευάγγελος Ρεμπάπης

 

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 3η/2020 Τακτική  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 18-02-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω   θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2019.
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου– εξόδου του Μηχανουργείου χαμηλής όχλησης  «Γ.Δ. ΠΙΣΤΗΣ Ο.Ε.»» στην οδό Δημοκρίτου 7, του Δήμου Κρωπίας.
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου– εξόδου της εγκατάστασης «ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» στην οδό Φιλιάτη, θέση Αμάχαιρη, του Δήμου Κρωπίας.
 4. Μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 7, πλησίον της εισόδου του Κ.Υ. Κορωπίου.
 5. Έγκριση χώρου στάθμευσης ασθενοφόρου.
 6. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός πεύκου στην οδό Μυτιλήνης 46, στην περιοχή Καρελλά  Κορωπίου.

 

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

 

 

Κοιν/ση:

 1. Δ.Υ.
 2. Τ.Υ.
 3. Ο.Υ.
 4. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ