ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί,22-01-2021

Αρ. Πρωτ.:1365

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος–Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην3η/2021ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποίαθα πραγματοποιηθεί, στις 26-01-2021 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30,με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο : «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΠΕ1 Αγίας Μαρίνας (περιοχή εντός σχεδίου πόλεως) Δήμου Κρωπίας».
 2. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: “Ολοκληρωμένη Αστική Βιοκλιματική Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων & Πρασίνου ιδιαίτερης σημασίας για το οικιστικό σύνολο Πόλεως Κορωπίου – Αύξηση ελκυστικότητας  – λειτουργικότητας  πλατειών  «Δημητρίου Λάμπρου» και «9ης Οκτωβρίου 1944».” με αρ. μελέτης ΤΥ/09/2019.
 3. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών για τοέργο : «Κατασκευή μικρών αποστραγγιστικών έργων 2017» (ΤΥ/57/2017).
 4. Έγκριση Νο2 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Συστήματος Συμπίεσης Απορριμμάτων του Σταθμού Μεταφόρτωσης».
 5. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη της εργασίας με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
 6. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο:«Ηχογράφηση και έκδοση πρακτικών Δ.Σ. έτους 2019».
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών για προμήθειες και παροχή γενικών υπηρεσιών 2021.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 2021.
 9. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικούαντικειμένου του τμήματος 1 της «Προμήθειας λαμπτήρων και

ηλεκτρολογικού υλικού κλπ. 2018».

 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικούαντικειμένου «Προμήθειας είδη ζαχαροπλαστείου 2018».
 2. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού (1η) έτους 2021.
 3. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                          
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ