Κορωπί, 12-02-2021

Αρ. Πρωτ.:2613

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 3η/2021 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις με αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, & 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.

καλείστε, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, την 16η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30’. με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 274/2012, 369/2013, 219/2013 και 369/2013 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην «Ανασύνταξη – επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφορίας και στάθμευσης Δήμου Κρωπίας.»

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

3. Λήψη απόφασης για την: α)έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Κρωπίας, Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδας, β) σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Κρωπίας, Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδας, γ) έγκριση του σχεδίου καταστατικού σύστασης της εταιρείας, δ) συμμετοχή του Δήμου Κρωπίας στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ε) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

4. Αποδοχή Χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής για τα υποέργα Νο 6 με τίτλο «Κατασκευή Συνδέσεων με το Δίκτυο ακαθάρτων» και Νο 7 με τίτλο «Κατασκευή Συνδέσεων με το Δίκτυο ακαθάρτων 2019.»

5. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου έτους 2020.

6. Λήψη απόφασης για την κοπή (2) δύο πεύκων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δήμητρα Μιχαιρίνα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

· ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΓΡΙΒΑΣ ΘEOΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

12. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

13. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

14. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

15. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

16. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

17. ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21. ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

22. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Κοινοποίηση

1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.

3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ

4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ

5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.