Κορωπί,  17-11-2023

Αρ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 30η/2023   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με  αριθμό 488Α.Π.:35496/25-4-2023

εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:6ZOΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του  Δημαρχείου (Βασ.  Κων/νου 47), την  22η   Νοεμβρίου 2023 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 19:30 όπου  θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 30η  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της με αρ. 8601/31-4-2022 (αρ. 18892/22-11-22, 1η Τροποποίηση) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.»
 2. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019.” με αρ. μελέτης ΤΥ/10/201
 3. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 22/2021 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«Κατασκευή μικρών αποστραγγιστικών έργων 2017» (ΤΥ/57/2017), σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/14.
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κρωπίας έτους 2023 (11η).
 5. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου έτους 2023.
 6. Απόφαση έγκρισης των Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα.
 7. Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής στην ΤτΕ ως διαχειριστή έργου/ υπόλογου της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» με κωδικό ΟΠΣ 6002018 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2021-2027».
 8. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

                                                                            Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                                      

 

                                                                                     Ντούνης  Γεράσιμος

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
 7. ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 9. ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. ΘΕΟΧΑΡΗ – ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 13. ΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 14. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 16. ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 17. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΓΚΙΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 19. ΛΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 20. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  ΣΥΖ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 23. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 24. ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 25. ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
 26. ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 27. ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 28. ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 29. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 31. ΒΡΑΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 32. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

        Κοινοποίηση

 1. TΣΕΡΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εσωτ. Διανομή

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 2. Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.
 3. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ
 4. Δ/ΝΣΗ Τ.Υ
 5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.