ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 18-09-2020

Αρ. Πρωτ.:12541

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην31η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  23-09-2020ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 08:30,κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2021.
 2. Έγκριση Νο2 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην περιοχή “Καρελλά”», με αρ. μελέτης ΤΥ/79/2018.
 3. Περί έγκρισης τροποποίηση της σύμβασης με την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (15%) με την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Κατασκευή γηπέδων τένις – χάντμπολ – μπάσκετ στο δημοτικό στάδιο Γ.Σ. Παπασιδέρης”, με αρ. μελέτης ΤΥ/53/2018.
 4. Έγκριση Νο4 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την μελέτη με τίτλο «Υποστηρικτικές Μελέτες Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Επέκτασης Β’ Κοιμητηρίου Δήμου Κρωπίας».
 5. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη της εργασίας με τίτλο  «Επισκευές δικτύου ύδρευσης 2020».
 6. Έγκριση τεχνικής μελέτης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης τηςπρομήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων 2020».
 7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας  Έτους  2020 (9η).
 8. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Ι).
 9. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΙΙ).
 10. Συνομολόγηση αίτησης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)των εργαζομένων του Δήμου Κρωπίας, Κεπετζή Βασιλείου κλπ (σύνολο 22 ) και παροχή εντολής προς τον Δικηγόρο του Δήμου.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ