ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 15-07-2022

Αρ. Πρωτ.: 11532

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος

2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος

3. Γιαννάκος Νικόλαος

4. Μιχαιρίνα Δήμητρα

5. Ντούνης Σταμάτιος

6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης

7. Κερασιώτης Διονύσιος

8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αδάμ Ελένη

2. Γκίκας Γεώργιος

3. Κιούσης Θωμάς

4. Πολίτης Παναγιώτης

5. Κωνσταντάρας Κων/νος

6. Τσόγκας Φώτιος

7. Λουκά Νεφέλη

8. Αθανασίου Στέλλα

9. Κιούσης Κωνσταντίνος

10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

11. Λέκκας Δημήτριος

12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

13. Θηβαίου Δανάη

14. Γκίκας Ισίδωρος

15. Τσεβάς Κων/νος

16. Κουντούρη Αφροδίτη

17. Κιούση Αθηνά

18. Βράχας Ανδρέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 31η/2022 «δια ζώσης» Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και την με αριθμό 380/15-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 19-07-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία στο Πάτημα Κοκκιναρά Δήμου Κρωπίας» (ΤΥ/63/2018).

2. Περί έγκρισης κατά παρέκκλιση της απευθείας ανάθεσης τμήματος της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια-Τοποθέτηση Νέων, Συντήρηση Κατεστραμμένων Οργάνων και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αθλητικών Χώρων 2022».

3. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων», (Αρ. Μελ. ΤΥ/8/2020).

4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021.

5. Κατανομή επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ από ΚΑΠ, για τη χρονική περίοδο 01-04-2022 έως 30-06-2022.

6. Παράταση συμβάσεων δύο (2) εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 1/8/2022-31/12/2022 για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) : 5003414 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο μετά την τροποποίηση της ανωτέρω πράξης η διάρκειά του έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2022.

7. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης, για τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Κρωπίας, κατά το Σχολικό Έτος 2022-2023.

8. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 205/2022 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας μετά της από 6.7.2022 επιταγής προς πληρωμή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ.Υ.

5. Τ.Υ.

6. Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ