ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 15-09-2023

Αρ. Πρωτ.: 15544

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  31η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022  εγκύκλιο

του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα

(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 19-09-2023  ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη των Νο1 και Νο2 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και κήρυξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασία επισκευής και συντήρησης του λειοτεμαχιστή».
 2. Έγκριση ή μη του Νο4 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων όλων των τμημάτων της ΤΥ/9/2023 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».
 3. Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για χρήση στην πλατφόρμα GOVHUB για την εξυπηρέτηση των δηλώσεων επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Εορτασμό της 9ης Οκτωβρίου 2023, για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και για τον εορτασμό των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου και Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων την 21η Νοεμβρίου 2023.
 5. Έγκριση για 2 κάρτες sim για χρήση από την υπηρεσία ηλεκτρολόγων.

 

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

     

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ