ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 22-07-2022

Αρ. Πρωτ.: 12024

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  32η/2022 «δια ζώσης»  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμό  380/15-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 26-07-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης της τεχνικής μελέτης ΤΥ/42/2022 του έργου με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας με παρεμβάσεις και έμφαση στα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Κρωπίας» με σκοπό την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανάκαμψης.
 2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανάκαμψης του έργου με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας με παρεμβάσεις και έμφαση στα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Κρωπίας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 3,5 εκ. € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κρωπίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 4. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Βελτίωση – διαμόρφωση μη ασφαλτοστρωμένων επιφανειών προσπέλασης καθώς και απομάκρυνση  υπολειμμάτων καθαρισμού».
 5. Μερική ακύρωση της διαδικασίας έως του σημείου που εμφιλοχώρησε σφάλμα, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Πινακίδων, Ονοματοθεσίας και Σήμανσης 2022».
 6. Έγκριση των Νο1 και Νο2 Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς-Κήρυξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών 2022».
 7. Αποζημίωση στην Β. Φ., για ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητο της.
 8. Διαγραφή κλήσεων Κ.Ο.Κ.

                                                                                 

                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

            Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ