ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 28-09-2023

Αρ. Πρωτ.: 16267

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  33η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα

  (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 03-10-2023  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  09:00,  για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο1-Νο2-Νο3της Επιτροπής Διαγωνισμού – Κήρυξη ή μη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την δράση με τίτλο  «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Κρωπίας».
 2. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη  στον μειοδότη της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων2023” με αρ. μελέτης ΤΥ/31/2023.
 3. Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση ή μη στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Επισκευές δικτύου ύδρευσης 2023” με αρ. μελέτης ΤΥ/35/2023.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 στα πλαίσια σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος έτους 2022.
 5. Έγκριση σύναψης της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών αναβάθμισης (updates) των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών έτους 2023 του Δήμου, στα πλαίσια εργασιών αναβάθμισης των υπαρχόντων εφαρμογών» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
 6. Αποδοχή ποσού 70.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2023 (Γ΄ Κατανομή 2023), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.
 7. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 318/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας μετά της από 14.7.2023 επιταγής προς πληρωμή της.
 8. Έγκριση αναβάθμισης τηλεφωνικής γραμμής σε κτίριο του Δήμου.

 

 

                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ