ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 09-10-2020

Αρ. Πρωτ.:14161

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος–Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην34η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  13-10-2020ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30,κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας για την προμήθεια με τίτλο : «Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Αν. Πρίφτης» συνολικού προϋπολογισμού 968.189,89€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 2. Αποδοχή ποσού 70.000,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους- Τροποποίηση Προϋπολογισμού (12η) 2020.
 3. Αναπροσαρμογή ή μη των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2021.
 4. Αναπροσαρμογή ή μη τελών δημοτικών νεκροταφείων για το έτος 2021.
 5. Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2021.
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας του έτους 2020» (1η).
 7. Έγκριση της υπ΄ αρ. 20/2020 απόφασης του ΝΠΙΔ – ΚΕΔΚ Περί της παραίτησης από την από 25/10/2017 (με ΓΑΚ ενδίκου μέσου στο Πρωτοδικείο Αθηνών  588367/2017-και ΓΑΚ 8358/2017  στο Εφετείο Αθηνών )έφεση  της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κρωπίας   κατά της  υπ’ αριθ.1629/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 8. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας και Δήμου Κρωπίας.
 9. Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊούCovid-19.

10.Περί έγκρισης πραγματοποίησης ανακοίνωσης με ιδιωτικό αυτοκίνητο

αναφορικά με προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ