ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 01-10-2021

Αρ. Πρωτ.: 15834

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  34η/2021  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 05-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συνομολόγηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου Κρωπίας, Θεόδωρου Θεοδωρακόπουλου κλπ. (σύνολο 6) και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον Δικηγόρο του Δήμου.
 2. Συνομολόγηση αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) των εργαζομένων του Δήμου Κρωπίας, Δήμου Ευάγγελου κλπ. (σύνολο 18) και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον Δικηγόρο του Δήμου.
 3. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022.
 4. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο : «Aγροτική οδοποιία στο Πάτημα – Κοκκιναράς Δήμου Κρωπίας» (Αρ. Μελ. ΤΥ/63/2018).
 5. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης που αφορά στην μελέτη με τίτλο «Τοπογραφικές Μελέτες 2018».
 7. Ορισμός υπολόγου-διαχειριστή, στην Τράπεζα της Ελλάδας, της υπηρεσίας με  τίτλο «Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κρωπίας».
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας  Έτους 2021 (11η).
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων έως 31/12/2021, δέκα εννέα (19) ατόμων ειδικοτήτων  ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου και ΥΕ εργατών καθαριότητας, οι οποίοι προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση του COVID 19 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 8μηνης διάρκειας (λήξη 25/10/2021).
 10. Έγκριση πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού για  την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – COVID, με σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και δύο (2) μήνες.
 11. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε ανάμνηση των θυμάτων την 9η Οκτωβρίου 2021.

                                                                

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ