ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 16-10-2020

Αρ. Πρωτ.:14526

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος

2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος –Αντιδήμαρχος

3. Γκιόκα Αμαλία

4. Γιαννάκος Νικόλαος

5. Πολίτης Παναγιώτης

6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης

7. Κερασιώτης Διονύσιος

8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ντούνης Σταμάτιος

2. Λέκκας Δημήτριος

3. Κιούσης Κωνσταντίνος

4. Κωνσταντάρας Κων/νος

5. Κουντούρη Αφροδίτη

6. Θηβαίου Δανάη

7. Κιούση Αθηνά

8. Τσεβάς Κων/νος

9. Γκίκας Ισίδωρος

10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 35η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 20-10-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ελέγχου λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα, απολογισμός) Δήμου Κρωπίας έτους 2019.

2. Περί ψήφισης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.

3. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 (ΟΠΔ) του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β’ 3635/27-08-2018) Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ’ αριθμόν 61528/28-09-2020 έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του

αποτελέσματος της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης νοτίου τομέα Δήμου Κρωπίας (τρεις ζώνες)» με αρ. μελέτης ΤΥ/19/2016.

5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του έργου «Διαμορφώσεις Ολοκληρωμένου Ενιαίου Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης & Πράσινου για την Απόδοση στο Κοινό Ελεύθερου Δημόσιου Χώρου Σημαντικού Μεγέθους και Αυξημένης Σημασίας για το Οικιστικό Σύνολο Πόλεως Κορωπίου με τη Βελτίωση Ελκυστικότητας Προσβασιμότητας και Λειτουργικότητας των Πλατειών Υφαντή και Οικονόμου», και για την υπογραφή του επισυναπτόμενου «Συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2β, υποπερ. γγ του Ν.4412/2016) και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ.Υ.

5. Τ.Υ.

6. Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ