ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 08-10-2021

Αρ. Πρωτ.: 16294

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  35η/2021  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 12-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί ελέγχου λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) Δήμου Κρωπίας έτους 2020.
 2. Περί ελέγχου και έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Κρωπίας.
 3. Σχέδιο Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  έτους 2021 (9η).
 4. Περί έγκρισης της μελέτης με  τίτλο : «Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου Γκιόκα-Οδού Πινδάρου» (Αρ. Μελ. ΤΥ/75/2021).
 5. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου: «Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη- Οδού Πτεράρχου Γκιόκα – Οδού Πινδάρου».
 6. Έγκριση: α) της Τεχνικής Περιγραφής  επεξήγησης  -λεπτομερειών  διαπλάτυνσης- επέκτασης  των  πεζοδρομίων της  Λεωφ. Βασιλέως  Κωνσταντίνου   και  β) της Υδραυλικής  μελέτης  προσαρμογής  του  υφιστάμενου  δικτύου  απορροής  ομβρίων  υδάτων  του  οδοστρώματος  της  Λεωφόρου  Βασιλέως  Κωνσταντίνου που αφορούν τα τμήματα  5 και 6 (Μονοδρομούμενο τμήμα οδού) του έργου: «Ανάπλαση Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου και  Παράπλευρων  οδών για  την βελτίωση ποιότητας  ζωής  της  πόλης  του  Κορωπίου».
 7. Περί σύμφωνης γνώμης υποβολής πρότασης από την εταιρεία «Κτιριακές

Υποδομές Α.Ε.» & ανάληψης κόστους λειτουργίας και συντήρησης των  σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κρωπίας μετά την παραλαβή τους και θα αφορά το 1ο Γυμνάσιο Κρωπίας, το 2ο Γυμνάσιο Κρωπίας και το 1ο Λύκειο Κρωπίας.»

 1. Έγκριση Νο3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του

αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Eργασίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων και  Μηχανημάτων του Δήμου» για τα τμήματα 1, 2, 7 και, 8.

 1. Έγκριση Νο3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του

αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Eργασίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων και  Μηχανημάτων του Δήμου» για τα τμήματα 3 και 10.

 1. Έγκριση Νο3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του

αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Eργασίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων και  Μηχανημάτων του Δήμου» για τα τμήματα 6 και 11.

 1. Έγκριση Νο4 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του

αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Eργασίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων και  Μηχανημάτων του Δήμου» για το τμήμα 5.

 1. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου – Τμήμα 6».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης που αφορά στην μελέτη με τίτλο «Υποστηρικτικές Μελέτες Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Επέκτασης Β’ Κοιμητηρίου Δήμου Κρωπίας».
 3. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, συνολικού ποσού 2.316.000,00€ για την εκτέλεση έργου «Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης 2020 – A’ Φάση.», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020(ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ.
 4. Αποδοχή ποσού 13.962,78€ από τις Δράσεις «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», «Πρόγραμμα Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2021 (12η).

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ