ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 23-10-2020

Αρ. Πρωτ.:14917

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος–Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην36η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  27-10-2020ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30,κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 (13η).
 2. Έγκριση τεχνικής μελέτης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών 2020 & Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ 2020 & Προμήθεια συμπληρωματικών εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και λοιπών λειτουργικών συστημάτων 2020 & Δαπάνες για την κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 (Προμήθεια POS)».
 3. Έγκριση Νο2 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Επισκευές Δικτύου Ύδρευσης 2020».
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες δημοτικώνκτιρίων, σχολείων».
 5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού-Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής καιΠαρακολούθησης της «Προμήθειας καυσίμων κίνησης 2019» περί απομείωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του αναδόχου.
 6. Λήψη απόφασης για σύνταξη ανωμοτί εξηγήσεων Δημοτικού υπαλλήλου ενώπιον της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου.
 7. Λήψη απόφασης για σύνταξη ανωμοτί εξηγήσεων αιρετού ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ