ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 03-11-2023

Αρ. Πρωτ.: 18381

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  36η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα

  (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 07-11-2023  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  09:00,  για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού – Κήρυξη ή και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Κρωπίας».
 2. Έγκριση ή μη τoυ Νο3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευές δικτύου ύδρευσης 2023».
 3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 181/2023 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Ανάκληση της υπ’ αρ. 192/2023 απόφασης με ΑΔΑ: 9ΕΠΨΩΛ6-ΣΟΦ, που αφορά στην έγκριση ανανέωσης σύμβασης καταβολής τελών διοδίων διέλευσης οχημάτων με την εταιρία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. έτους 2023.
 5. Έγκριση ή μη των Νο1-Νο2 Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού-Κήρυξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων πλατειών και υλικών στήριξης».
 6. Έγκριση ή μη του Πρακτικού-Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 και ανάθεση ή μη της «Προμήθειας εφαρμογών αναβάθμισης (updates) των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών έτους 2023 του Δήμου, στα πλαίσια εργασιών αναβάθμισης των υπαρχόντων εφαρμογών».
 7. Ανάθεση σε εξωτερική δικηγόρο της σύνταξης εισήγησης για τη δικαστική εκπροσώπηση και τη σύνταξη και υποβολή ανωμοτί εξηγήσεων για λογαριασμό αιρετού ενώπιον του αρμόδιου ανακριτικού υπαλλήλου του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.
 8. Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 305/2022 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.
 9. Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 318/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.
 10. Περί εξειδίκευσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έκδοσης συμπληρωματικού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δημοτικού φωτισμού στις οδούς Πέτρου Στεργιώτη, και Μικράς Ασίας στο Κορωπί.

                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ