ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 21-11-2019

Αρ. Πρωτ.: 19453

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Αδάμ Ελένη –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Γρινιεζάκη Δέσποινα
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Κουντούρη Αφροδίτη
 7. Θηβαίου Δανάη
 8. Κιούση Αθηνά
 9. Τσεβάς Κων/νος
 10. Γκίκας Ισίδωρος
 11. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 37η/2019 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις   25-11-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:45, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης τροποποίηση της σύμβασης με την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (15%) με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και την έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κυκλοφοριακών κόμβων πόλεως Κορωπίου» (ΤΥ/33/2017).
 2. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξης των όρων διακήρυξης της εργασίας με τίτλο: «Εργασία υλοποίησης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Βόρεια είσοδο της πόλης του Κορωπίου».
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο : «Υποστηρικτικές μελέτες ειδικού χωρικού σχεδίου επέκτασης Β Κοιμητηρίου Δήμου Κρωπίας».
 4. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
 5. Περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 167/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Προγραμματισμός και υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο Δήμο Κρωπίας έτους 2020 διαφόρων κατηγοριών εκπαίδευσης και κλάδων/ειδικοτήτων.
 6. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής.
 7. Περί μερικής μείωσης ή μη λογ/μων Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ