ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 05-11-2021

Αρ. Πρωτ.: 17796

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος– Αντιδήμαρχος
 2. Σπυρίδων Κόλλιας –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  39η/2021  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 09-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: “Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων”, με αρ. μελέτης ΤΥ/10/2019.
 2. Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Προσθήκη κατ’ επέκταση κτιρίου Ι και ανέγερση νέου κτιρίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Δήμου Κρωπίας», με αρ. μελέτης ΤΥ/11/2019.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Aνάπλαση λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και παράπλευρων οδών για τη βελτίωση ποιότητας ζωής της πόλης του Κορωπίου».
 4. Έγκριση της υπ’ αρ. 60/2021 μελέτης της Τ.Υ. με  τίτλο  «Βελτίωση Γεωμετρικών  Χαρακτηριστικών – Διαπλάτυνση Οδού  Κούπι».
 5. Ορισμός επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή Καρελλάς».
 6. Έγκριση των Νο1, No2, Νο3 Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς-Κήρυξη προσωρινού αναδόχου των τμημάτων 1 έως 10 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής, σάκων απορριμμάτων 2021 Δήμου Κρωπίας και Νομικών Προσώπων».
 7. Έγκριση σύναψης της σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια εφαρμογών αναβάθμισης (updates) των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών έτους 2021 του Δήμου στα πλαίσια εργασιών αναβάθμισης των υπαρχόντων εφαρμογών” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
 8. Επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου  για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητικής ομάδας.
 9. Αποδοχή ποσού 64.660,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2021 (Γ΄ Κατανομή 2021), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.
 10. Κατανομή εισπραχθέντα Δημοτικού Φόρου 2021 ποσού 34.000€.
 11. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας  Έτους 2021 (13η).
 12. Αποδοχή ποσού 12.667,32 € από τις Δράσεις «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», «Πρόγραμμα Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2021 (14η).
 13. Αποδοχή δωρεάς 1.000,00 € – χορηγίας και τροποποίηση Προϋπολογισμού  Έτους 2021  (15η), του Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας.
 14. Ορισμός Δικηγόρου για την εν γένει παροχή νομικών υπηρεσιών και τη δικαστική

εκπροσώπηση του Δήμου και ειδικότερα για την άσκηση και την υποστήριξη αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης επί απαλλοτρίωσης προς απόκτηση χώρου για την κατασκευή του Πράσινου Σημείου – Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Δήμου Κρωπίας στη θέση Παράδεισος «Μύρτεζα».

 1. Συνομολόγηση αγωγής των εργαζομένων του Δήμου Κρωπίας, Κεπετζή Βασιλείου κλπ. (σύνολο 22) και παροχή εντολής προς τον Δικηγόρο του Δήμου.
 2. Συνομολόγηση αγωγής των εργαζομένων του Δήμου Κρωπίας, Θεόδωρου Θεοδωρακόπουλου κλπ. (σύνολο 7) και παροχή εντολής προς τον Δικηγόρο του Δήμου.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ