ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 06-11-2020

Αρ. Πρωτ.:15702

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος–Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 38η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  10-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30,με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσηςκαι σύνταξης των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση καιεπισκευή συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων του σταθμού μεταφόρτωσης2020».
 2. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, τoυ τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσηςκαι σύνταξη των όρων διακήρυξης τoυ έργου με τίτλο: «Μικρά τεχνικά έργα2020».
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της μελέτη με τίτλο «Στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες δημοτικών κτιρίων, σχολείων».
 4. Έγκριση ή μη του Πρακτικού-Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσηή μη της “Προμήθειας εφαρμογών αναβάθμισης (updates) των οικονομικών καιδιοικητικών εφαρμογών έτους 2020 του Δήμου στα πλαίσια εργασιών αναβάθμισης τωνυπαρχόντων εφαρμογών” κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενηδημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2β υποπερ. γγ του Ν.4412/2016).
 5. Περί έγκρισης  παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το  έργο

«Κατασκευή  κυκλοφοριακών κόμβων πόλεως Κορωπίου», (Αρ. Μελέτης ΤΥ/33/2017).

 1. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 (14η).
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας  Έτους 2020 (9η).
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας του έτους 2020 (2η ).
 4. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, για την συζήτηση καθορισμού προσωρινής  τιμής μονάδας αποζημίωσης στη θέση «ΜΕΡΕΝΤΑ».

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ