ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 13-11-2020

Αρ. Πρωτ.:16074

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος–Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην39η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  17-11-2020ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30,με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνήηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων”καικατακύρωση ή μη  του τμήματος1,της ΤΥ/39/2020 μελέτης.
 2. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνήηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων”καικατακύρωση ή μη του τμήματος2, της ΤΥ/39/2020 μελέτης.
 3. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνήηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων”καικατακύρωση ή μη του τμήματος 3, της ΤΥ/39/2020 μελέτης.
 4. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνήηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων”καικατακύρωση ή μη του τμήματος 4, της ΤΥ/39/2020 μελέτης.
 5. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνήηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων”καικατακύρωση ή μη του τμήματος 5, της ΤΥ/39/2020 μελέτης.
 6. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνήηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων”καικατακύρωση ή μη του τμήματος 6, της ΤΥ/39/2020 μελέτης.
 7. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνήηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων”καικατακύρωση ή μη του τμήματος 12, της ΤΥ/39/2020 μελέτης.
 8. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνήηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων”καικατακύρωση ή μη του τμήματος   13, της ΤΥ/39/2020 μελέτης.
 9. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνήηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων”καικατακύρωση ή μη  του τμήματος  14, της ΤΥ/39/2020 μελέτης.
 10. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του διεθνήηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων” και κατακύρωση ή μη του τμήματος 15, της ΤΥ/39/2020 μελέτης.
 11. Έγκριση ή μη της προσαρμογής των δεδομένων των συμβάσεων των τμημάτων 14, 15 της ΤΥ/39/2020 μελέτης με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος κ.λπ., του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων” λόγω της εφαρμογής του Ν.4713/2020(ΦΕΚ 147/29.07.2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 12. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του τμήματος 1 της «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κλπ. 2018».
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης που αφορά στην μελέτη με τίτλο «Τοπογραφικές Μελέτες 2018.
 14. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τη Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Επισκευή εργαλείων και μηχανημάτων κήπου 2019».
 15. Έγκριση Νο1 και Νο2 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) της δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο «Aσφάλιση Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων και Κτιρίων του  Δήμου».
 16. Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την ολοκλήρωση του συστήματος φωτισμού του σταδίου Γ. Σ. Παπασιδέρης.
 17. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας για το έτος 2021.
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας του έτους 2021.
 19. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Έτους 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας».
 20. Έγκριση υπογραφής νέας σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΔΔΗΕ για τον φωτισμό οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 21. Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη – κατάθεση σχετικού υπομνήματος ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, υπόθεση της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά Δήμου Κρωπίας.
 22. Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο, της σύνταξης και υπογραφής Δανειστικού Συμβολαίου.
 23. Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο, σύνταξης δυο ένορκων βεβαιώσεων εξέτασης μαρτύρων, υπόθεση Ι. Π.
 24. Περί μερικής μείωσης ή μη λογαριασμών Ύδρευσης λόγω λάθους χρέωσης και διαγραφής των ποσών αυτών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ