ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 23-09-2022

Αρ. Πρωτ.: 15341

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  39η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022/24-06-2022   εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 27-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023.
 2. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 (9η).
 3. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8601/31-05-2022  Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την  Διοικητική   υποστήριξη   της   ΥΔΟΜ  Δήμου  Κρωπίας.
 4. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Διαμορφώσεις Ολοκληρωμένου Ενιαίου Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης & Πρασίνου για την απόδοση στο κοινό Ελεύθερου Δημόσιου Χώρου σημαντικού μεγέθους και αυξημένης σημασίας για το Οικιστικό Σύνολο Πόλεως Κορωπίου με τη Βελτίωση Ελκυστικότητας, Προσβασιμότητας και  Λειτουργικότητας των Πλατειών  Υφαντή και Οικονόμου», με αρ. μελέτης ΤΥ/37/2020.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Κρωπίας»,  τον ορισμό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για την υπογραφή αυτής.
 6. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών εργασίας με τίτλο “Απομάκρυνση και απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και αδρανών φερτών υλικών”.
 7. Έγκριση μελέτης & τευχών δημοπράτησης, ορισμός υπεύθυνου πράξης του έργου, αποδοχή όρων πρόσκλησης και υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια    και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος ψηφιακών υδρομετρητών στο δίκτυο          ύδρευσης Δήμου Κρωπίας» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΤΑ-01 Ταμείο               Ανάκαμψης, με Τίτλο «α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία-Έργα           τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια               ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης» και Αναγνωριστικό 16850,                 του ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 8. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2022» για τα είδη του Τμήματος 1-«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
 9. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2022» για τα είδη του Τμήματος 2-«Προμήθεια λαμπτήρων».
 10. Έγκριση ή μη του Νο3 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2022» για τα είδη του Τμήματος 3-«Προμήθεια εορταστικού διακόσμου».
 11. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας Έτους 2022 (6η).
 12. Λήψη απόφασης, για υποβολή νέου αιτήματος για το πρόγραμμα απασχόλησης  ανέργων από ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ)». ( Δημόσια  Πρόσκληση  ΟΑΕΔ Νο 12/2017- 5η τροποποίηση).
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε ανάμνηση των θυμάτων την 9η Οκτωβρίου 2022.
 14. Εξειδίκευση πίστωσης για ψηφιακές εκτυπώσεις και κοπτικά βινύλια για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Κρωπίας.

 

 

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

            

 

            Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ