ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 27-11-2020

Αρ. Πρωτ.: 16835

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος–Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην40η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  01-12-2020ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30,με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη των πρακτικών Νο1, Νο2, Νο3 και Νο4 της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων 2020».
 2. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή

Οικονομικούαντικειμένου «Προμήθειας γάλακτος 2018».

 1. Περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (15%) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: “Κατασκευή γηπέδων τένις – χάντμπολ – μπάσκετ στο δημοτικό στάδιο Γ.Σ. Παπασιδέρης”, με αρ. μελέτης ΤΥ/53/2018.
 2. Έγκριση του πρακτικού Νο 2 και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
 3. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, τoυ τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσηςκαι σύνταξη των όρων διακήρυξης τoυ έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμισηδημοτικών κτιρίων».
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού τoυ έργου με τίτλο : «Μικρά τεχνικά έργα 2020».
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων».
 6. Έγκριση για (α) την Υποβολή Πρότασης για Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κρωπίας», (β) την αποδοχή των όρων του προγράμματος, (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, (δ) την κάλυψη τυχόν επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους σε περίπτωση που η δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, και(ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.
 7. Αποδοχή ποσού 24.829,65€ από την Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και τροποποίηση προϋπολογισμού Έτους 2020 (10η).
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας  Έτους 2020 (11η).
 9. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 2μηνης διάρκειας  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 69 του Ν. 4722 (ΦΕΚ: 177/Α’/2020).
 10. Περί διαγραφής οφειλών.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ