ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 30-09-2022

Αρ. Πρωτ.: 15833

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος

2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος

3. Γιαννάκος Νικόλαος

4. Μιχαιρίνα Δήμητρα

5. Ντούνης Σταμάτιος

6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης

7. Κερασιώτης Διονύσιος

8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αδάμ Ελένη

2. Γκίκας Γεώργιος

3. Κιούσης Θωμάς

4. Πολίτης Παναγιώτης

5. Κωνσταντάρας Κων/νος

6. Τσόγκας Φώτιος

7. Λουκά Νεφέλη

8. Αθανασίου Στέλλα

9. Κιούσης Κωνσταντίνος

10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

11. Λέκκας Δημήτριος

12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

13. Θηβαίου Δανάη

14. Γκίκας Ισίδωρος

15. Τσεβάς Κων/νος

16. Κουντούρη Αφροδίτη

17. Κιούση Αθηνά

18. Βράχας Ανδρέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 40η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και την με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 04-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο Αντώνιος Πρίφτης» (Αρ. Μελ. ΤΥ/39/2022).

2. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, τoυ τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξη των όρων διακήρυξης τoυ έργου με τίτλο: «Έργο ολικής αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα οδών της πόλης».

3. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Έργο ολικής αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα οδών της πόλης».

4. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών στον Δήμο Κρωπίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στον Δήμο Κρωπίας».

5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού-Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση ή μη της «Προμήθειας εφαρμογών αναβάθμισης (updates) των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών έτους 2022 του Δήμου στα πλαίσια εργασιών αναβάθμισης των υπαρχόντων εφαρμογών».

6. Αποδοχή ποσού 69.420,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2022 (Γ΄ Κατανομή 2022), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.

7. Αύξηση του ποσού της αμοιβής εξωτερικής δικηγόρου λόγω υπαγωγής της σε καθεστώς Φ.Π.Α. μετά τον ορισμό της από την Οικονομική Επιτροπή.

8. Έγκριση ή μη πραγματοποίησης εκδήλωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ.Υ.

5. Τ.Υ.

6. Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ