ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 04-12-2020

Αρ. Πρωτ.:17289

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKAMEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος–Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος

10.Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην41η/2020ΤακτικήΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα(Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις  08-12-2020ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30,με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δ. Κρωπίας και Νομικών Προσώπων».
 2. Έγκριση ή μη των πρακτικών Νο1, Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών, ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.λπ. προϊόντων Πληροφορικής».
 3. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Διαμορφώσεις ολοκληρωμένου ενιαίου δικτύου  κοινοχρήστων χώρων βιώσιμης αστικής ανάπλασης & πρασίνου για την απόδοση στο κοινό ελεύθερου δημόσιου χώρου σημαντικού μεγέθους και αυξημένης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου με τη βελτίωση ελκυστικότητας προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των πλατειών Υφαντή  και Οικονόμου».
 4. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσηςκαι σύνταξης των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών καιχωρών υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
 5. Έγκριση για (α)  την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στηνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05  του Προγράμματος του ΥΠΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»  της Πράξης : «Αγροτική Οδοποιία του Δήμου Κρωπίας» (β) την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, (δ) την κάλυψη τυχόν αναγκαίου επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους σε περίπτωση που η συμβατική δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το ποσό χρηματοδότησης, και (ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.
 6. Έγκριση της υπ΄αρ. TY/71/2020 μελέτης της Τ.Υ. για  την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στηνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05  του Προγράμματος του ΥΠΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»  της Πράξης : «Αγροτική Οδοποιία του Δήμου Κρωπίας».
 7. Αποδοχή ποσού 98.579,26€ από Υπουργείο Εσωτερικών και αναμόρφωση προϋπολογισμού (15η).
 8. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας του έτους 2020 (3η).
 9. Αποδοχή ποσού 62.210,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας έτους 2020 (Δ΄ Κατανομή 2020), του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

 

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ