ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 19-11-2021

Αρ. Πρωτ.: 18696

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος– Αντιδήμαρχος
 2. Σπυρίδων Κόλλιας –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  41η/2021  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 23-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο4 και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής, σάκων απορριμμάτων 2021 Δήμου Κρωπίας και Νομικών Προσώπων».
 2. Έγκριση ή μη του Πρακτικού-Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση ή μη της Προμήθειας εφαρμογών αναβάθμισης (updates) των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών έτους 2021 του Δήμου στα πλαίσια εργασιών αναβάθμισης των υπαρχόντων εφαρμογών.
 3. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 (10η).
 4. Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2021 απόφασης του ΝΠΙΔ-ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας, που

αφορά  την μετατροπή των συμβάσεων επτά (7) εργαζομένων της ΚΕΔΚ διαφόρων ειδικοτήτων, σε συμβάσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1629/2017 αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και την τοποθέτησή τους στις θέσεις που προβλέπονται  στον Ε.Κ.Υ της ΚΕΔΚ.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού ΚΕΔΚ  Δήμου

Κρωπίας του έτους 2020.

 1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας για το έτος

2022.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας του

έτους 2022.

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Έτους  2022  του Ν.Π.Ι.Δ.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας.

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας

του έτους 2021  (4η Αναμόρφωση).

10.  Περί  ελέγχου   και  Έγκρισης  Απολογισμού  Οικονομικού  Έτους  2020  του

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ».

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ