ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 07-10-2022

Αρ. Πρωτ.: 16232

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος

2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος

3. Γιαννάκος Νικόλαος

4. Μιχαιρίνα Δήμητρα

5. Ντούνης Σταμάτιος

6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης

7. Κερασιώτης Διονύσιος

8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αδάμ Ελένη

2. Γκίκας Γεώργιος

3. Κιούσης Θωμάς

4. Πολίτης Παναγιώτης

5. Κωνσταντάρας Κων/νος

6. Τσόγκας Φώτιος

7. Λουκά Νεφέλη

8. Αθανασίου Στέλλα

9. Κιούσης Κωνσταντίνος

10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

11. Λέκκας Δημήτριος

12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

13. Θηβαίου Δανάη

14. Γκίκας Ισίδωρος

15. Τσεβάς Κων/νος

16. Κουντούρη Αφροδίτη

17. Κιούση Αθηνά

18. Βράχας Ανδρέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 41η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και την με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022/24-06-2022 εγκύκλιο του

2 / 3

Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 11-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για: (α) την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (β) την έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κρωπίας» στην εν λόγω πρόσκληση, (γ) τη δέσμευση του Δήμου Κρωπίας ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους, (δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης και (ε) τον Ορισμό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.

2. Περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων :

· «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» (Αρ. Μελ. ΤΥ/63/2018).

· «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΕΛΛΑΣ» (Αρ. Μελ. ΤΥ/79/2018).

· «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» (Αρ. Μελ. ΤΥ/25/2018).

· «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» (Αρ. Μελ. ΤΥ/60/2018).

· «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (3 ζώνες)» (Αρ. Μελ. ΤΥ/19/2016).

· «KATAΣΚΕΥΗ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕ1 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ)ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» (εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23723/10.12.2015 απόφαση της Δ/ντριας Τ.Υ.).

· «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ» (Αρ. Μελ. ΤΥ/38/2018).

· «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» (Αρ. Μελ. ΤΥ/65/2018).

· «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

3 / 3

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ’ ΚΑΙ «9ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944» (Αρ. Μελ. ΤΥ/09/2019).

· «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 2019» (Αρ. Μελ. ΤΥ/45/2019).

· «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020» (Αρ. Μελ. ΤΥ/60/2020)

και ορισμού μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εν λόγω έργων από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/14.

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας Έτους 2022 (7η).

4. Αποδοχή ποσού 98.579,26€ που αφορά Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022.

5. Αποδοχή ποσού 34.710,00€ που αφορά την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/βμιας και Β/θμίας Εκπαίδευσης.

6. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 11263/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

7. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

 

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ.Υ.

5. Τ.Υ.

6. Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ