ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κορωπί, 11-12-2020
Αρ. Πρωτ.: 17714
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
TAKTIKA MEΛH
1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
2. Γκοτζαμάνης Λάμπρος –Αντιδήμαρχος
3. Γκιόκα Αμαλία
4. Γιαννάκος Νικόλαος
5. Πολίτης Παναγιώτης
6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
7. Κερασιώτης Διονύσιος
8. Βράχας Ανδρέας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ντούνης Σταμάτιος
2. Λέκκας Δημήτριος
3. Κιούσης Κωνσταντίνος
4. Κωνσταντάρας Κων/νος
5. Κουντούρη Αφροδίτη
6. Θηβαίου Δανάη
7. Κιούση Αθηνά
8. Τσεβάς Κων/νος
9. Γκίκας Ισίδωρος
10. Ρεμπάπης Ευάγγελος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
στην 42η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 15-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Περί ελέγχου –λήψη απόφασης για έγκριση λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα, απολογισμός) ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ του ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ έτους 2019 βάση της απόφασης 74/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω Ν.Π.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας Έτους 2020 (15η).
3. Έγκριση της υπ΄ αρ. TY/75/2020 μελέτης της Τ.Υ. για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 του Προγράμματος του ΥΠΕΣ «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο :«Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης 2020».
4. Έγκριση για (α) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», της Πράξης : «Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης 2020» (β) την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, (δ) την κάλυψη τυχόν αναγκαίου επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους σε περίπτωση που η συμβατική δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το ποσό χρηματοδότησης, και (ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.
5. Έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων του σταθμού μεταφόρτωση».
6. Έγκριση Νο3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την μελέτη με τίτλο «Στατικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Δημοτικών Κτιρίων, Σχολείων».
7. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του τμήματος 1 της «Προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κλπ. 2018».
8. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
9. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Κρωπίας για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων του Δήμου.
10. Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη – κατάθεση σχετικού υπομνήματος ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, υπόθεση της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» κατά Δήμου Κρωπίας.
11. Ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων στο Δήμο Κρωπίας.
12. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού που αφορά στην ηλεκτροδότηση μικρού πράσινου σημείου.
13. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής.
14. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κεντρικό Πράσινο Σημείο – Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Δήμου Κρωπίας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4. Δ.Υ.
5. Τ.Υ.
6. Ο.Υ.
7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ