ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 26-11-2021

Αρ. Πρωτ.: 19139

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος– Αντιδήμαρχος
 2. Σπυρίδων Κόλλιας –Αντιδήμαρχος
 3. Γκιόκα Αμαλία
 4. Γιαννάκος Νικόλαος
 5. Πολίτης Παναγιώτης
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Βράχας Ανδρέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ντούνης Σταμάτιος
 2. Λέκκας Δημήτριος
 3. Κιούσης Κωνσταντίνος
 4. Κωνσταντάρας Κων/νος
 5. Κουντούρη Αφροδίτη
 6. Θηβαίου Δανάη
 7. Κιούση Αθηνά
 8. Τσεβάς Κων/νος
 9. Γκίκας Ισίδωρος
 10. Ρεμπάπης Ευάγγελος

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  42η/2021  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 30-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο (Αριθ. Εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021) που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρω βία, στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης στην  περιοχή  “ΚΑΡΕΛΛΑΣ”».
 2. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, για τις Εργασίες Περισυλλογή, Καταγραφή, Εμβολιασμός  και  Στείρωση Αδέσποτων Ζώων.
 3. Συμμόρφωση του Δήμου Κρωπίας με την υπ’ αρ. Σ1675/2021 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.
 4. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Κρωπίας / Δημιουργία Πράσινων Σημείων Συλλογής (Γωνιές Ανακύκλωσης) -Υποέργο 2».
 5. Έγκριση εγγράφων σύμβασης, τρόπου διενέργειας και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Κρωπίας / Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων -Υποέργο 3».
 6. Αποδοχή ποσού 197.158,52€από Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και λοιπών δαπανών ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση ΙΑ’ Κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021.
 7. Αποδοχή ποσού 16.165,00€από Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 8. Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ-Προσαρμογές σύμφωνα με την υπ’ αριθ.:1939/25-10-2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 9. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022 (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β΄ 3635/27-08-2018) Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ’ αριθμ. 61528/28-09-2020 Έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας Έτους 2021 (16η).
 11. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής  που αφορά στην επέκταση δημοτικού φωτισμού Φ.Ο.Π., και μετατόπισης στύλων και παροχών καθώς και τοποθέτηση νέων παροχών.
 12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής  που αφορά στην  υπογειοποίηση τμήματος του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Δήμο Κρωπίας, επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

 

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ