ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 27-10-2022

Αρ. Πρωτ.: 17468

ΠΡΟΣ:    

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

           TAKTIKA MEΛH

 1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος
 2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος
 3. Γιαννάκος Νικόλαος
 4. Μιχαιρίνα Δήμητρα
 5. Ντούνης Σταμάτιος
 6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης
 7. Κερασιώτης Διονύσιος
 8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αδάμ Ελένη
 2. Γκίκας Γεώργιος
 3. Κιούσης Θωμάς
 4. Πολίτης Παναγιώτης
 5. Κωνσταντάρας Κων/νος
 6. Τσόγκας Φώτιος
 7. Λουκά Νεφέλη
 8. Αθανασίου Στέλλα
 9. Κιούσης Κωνσταντίνος
 10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
 11. Λέκκας Δημήτριος
 12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
 13. Θηβαίου Δανάη
 14. Γκίκας Ισίδωρος
 15. Τσεβάς Κων/νος
 16. Κουντούρη Αφροδίτη
 17. Κιούση Αθηνά
 18.   Βράχας Ανδρέας

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην  44η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  και την με  αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022   εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 31-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.12 (Α/Α ΟΠΣ: 5957-ΑΔΑ : ΨΞΤ846ΜΤΛΡ-15Ζ), για την πράξη με τίτλο: «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στον Δήμο Κρωπίας».
 2. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: “Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019.” με αρ. μελέτης ΤΥ/10/2019.
 3. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων & λοιπών Δημοτικών κτιρίων 2017» (Αρ. Μελ. ΤΥ/16/2017).
 4. Έγκριση του Νο1 και Νο2 Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς-Κήρυξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 2022».
 5. Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2023.
 6. Αναπροσαρμογή ή μη των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2023.
 7. Αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου των ηλεκτροδοτούμενων στεγασμένων ή μη χώρων από 1/1/2023.
 8. Αναπροσαρμογή τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και καθορισμός του τρόπου καταβολής του τέλους.
 9. Αναπροσαρμογή ή μη τελών δημοτικών νεκροταφείων για το έτος 2023.
 10. Περί ελέγχου και έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Κρωπίας.
 11. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου έτους 2022.
 12. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων προς ακύρωση του από 11.10.2022 κατασχετηρίου εις χείρας της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως τρίτης και κατά του Δήμου Κρωπίας σε εκτέλεση αντιγράφου εκ του Α’ απογράφου εκτελεστού της υπ’ αρ. 205/2022 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας μετά της από 6.7.2022 επιταγής προς πληρωμή.
 13. Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής 1ης πρόσθετης πράξης επί δανειστικού συμβολαίου.
 14. Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής δανειστικού συμβολαίου.

 

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                                                              

 

                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΝΗΣ        

 

            Κοιν/ση:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                         
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. Δ.Υ.
 5. Τ.Υ.
 6. Ο.Υ.
 7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                             

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ  ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ