ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κορωπί, 04-11-2022

Αρ. Πρωτ.: 17925

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

TAKTIKA MEΛH

1. Γρίβας Θεόδωρος–Αντιδήμαρχος

2. Κόλλιας Σπυρίδων –Αντιδήμαρχος

3. Γιαννάκος Νικόλαος

4. Μιχαιρίνα Δήμητρα

5. Ντούνης Σταμάτιος

6. Μιχαιρίνας Θεοφάνης

7. Κερασιώτης Διονύσιος

8. Ρεμπάπης Ευάγγελος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αδάμ Ελένη

2. Γκίκας Γεώργιος

3. Κιούσης Θωμάς

4. Πολίτης Παναγιώτης

5. Κωνσταντάρας Κων/νος

6. Τσόγκας Φώτιος

7. Λουκά Νεφέλη

8. Αθανασίου Στέλλα

9. Κιούσης Κωνσταντίνος

10. Γκοτζαμάνης Λάμπρος

11. Λέκκας Δημήτριος

12. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης

13. Θηβαίου Δανάη

14. Γκίκας Ισίδωρος

15. Τσεβάς Κων/νος

16. Κουντούρη Αφροδίτη

17. Κιούση Αθηνά

18. Βράχας Ανδρέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

στην 45η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και την με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλέως Κωνσταντίνου 47), στις 08-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Επισκευές δικτύου ύδρευσης 2022” με αρ. μελέτης ΤΥ/06/2022.

2. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Αγωγών Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή “ΚΑΡΕΛΛΑΣ», με αρ. μελέτης ΤΥ/79/2018.

3. Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης και σύνταξη των όρων διακήρυξης της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων του σταθμού μεταφόρτωσης».

4. Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη ταυτοποίησης ιδιοκτησιών στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Δήμου Κρωπίας μετά πράξης εφαρμογής και Εθνικού Κτηματολογίου».

5. Περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

6. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών με τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου «Προμήθεια είδη ζαχαροπλαστείου 2018».

7. Αναπροσαρμογή του σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3160/20-10-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

8. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 (ΟΠΔ) του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β’ 3635/27-08-2018) Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ’ αριθμόν 55767/24-08-2022 έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Κατανομή ποσού 34.710 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη

Λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κρωπίας, έτους 2022 (Συμπληρωματική Κατανομή).

10. Άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό των Οικονομικών, και προς ακύρωση των με αρ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38 και 39/30.6.2022 Αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Σαρωνικού.

11. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου και Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων την 21η Νοεμβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Κοιν/ση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Δ.Υ.

5. Τ.Υ.

6. Ο.Υ.

7. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ